Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1613346
(11)  Číslo patentu  14303 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04722345.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.03.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1613346 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.11.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  460301 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.04.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.01.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/39   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2004/000937 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/087204 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zoetis Services LLC; 10 Sylvan Way, New Jersey 07054; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DOMINOWSKI Paul J.; Pfizer Global Research & Dev., 301 Henrietta Street, Kalamazoo, MI 49001; US;
KLOSE Pamela Kay; Pfizer Global Research and Dev., Eastern Point Road, Groton, CT 06340; US;
KREBS Richard Lee; Pfizer Global Research and Dev, 601 West Cornhusker Highway, Lincoln, Nebraska 68521; US;
MANNAN Ramasamy M.; Pfizer Global Research & Dev., 301 Henrietta Street, Kalamazoo, MI 49001; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Mikrofluidizované emulzie typu olej vo vode a vakcínové kompozície 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  05.11.2019 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2013 09/2013 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.11.2015 11/2015 PC4A
3 Zmeny adries 03.04.2017 04/2017 TE4A
4 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 10.03.2021 05/2021 MC4A
 
EP 1613346
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 14.12.2012 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.02.2014 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 26.02.2015 12 265,50 EUR
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 26.02.2016 13 298,50 EUR
5 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 27.02.2017 14 331,50 EUR
6 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 26.02.2018 15 365,00 EUR
7 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 26.02.2019 16 398,00 EUR
8 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 21.02.2020 17 464,50 EUR
9 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 01.03.2021 18 531,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1613346
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.02.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.03.2013 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 13.03.2013 Typ Odoslané
4 Doplnenie údajov 02.04.2013 Typ Doručené
5 Plná moc 16.05.2013 Typ Doručené
6 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 07.06.2013 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 05.06.2013 Typ Doručené
7a Plná moc 05.06.2013 Typ Doručené
7b Doplnenie materiálov 05.06.2013 Typ Doručené
8 13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.06.2013 Typ Platba
9 oznámenie o zápise zmeny 25.07.2013 Typ Odoslané
10 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.08.2013 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis prechodu 28.07.2015 Typ Doručené
11a Plná moc 28.07.2015 Typ Doručené
11b Doklad o prechode 28.07.2015 Typ Doručené
12 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 31.07.2015 Typ Platba
13 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 12.10.2015 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.12.2016 Typ Doručené
14a Plná moc 21.12.2016 Typ Doručené
14b Príloha inde neuvedená 21.12.2016 Typ Doručené
15 13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.12.2016 Typ Platba
16 oznámenie o zápise zmeny 13.03.2017 Typ Odoslané
17 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 04.05.2021 Typ Odoslané
18 vnútrospisový list 12.05.2021 Typ Interné listy
EP 1613346
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 04.06.2013 PAH USA 15 LLC Pfizer Products Inc.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.07.2013 Zoetis P LLC PAH USA 15 LLC
3 Prevod majiteľa 09.10.2015 Zoetis Services LLC Zoetis P LLC
4 Zápis alebo zmena zástupcu 09.10.2015 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.03.2017 Zoetis Services LLC Zoetis Services LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku