Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1607969
(11)  Číslo patentu  10030 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04721327.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.03.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1607969 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.06.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2003072771 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.03.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.12.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.11.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G11B 20/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2004/003565 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/084217 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pioneer Corporation; 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YOSHIDA Masayoshi; c/o Pioneer Corporation, Tokorozawa Works., 2610, Hanazono 4-chome, Tokorozawa-shi, Saitama 359-8522; JP;
KODA Takeshi; c/o Pioneer Corporation, Tokorozawa Works., 2610, Hanazono 4-chome, Tokorozawa-shi, Saitama 359-8522; JP;
IMAMURA Akira; c/o Pioneer Corporation, Tokorozawa Works., 2610, Hanazono 4-chome, Tokorozawa-shi, Saitama 359-8522; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Jednorázovo zapisovateľný nosič, záznamové zariadenie a spôsob záznamu na jednorázovo zapisovateľný nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorázovo zapisovateľný nosič 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Áno 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.03.2023 
   Maximálna platnosť do  17.03.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Ponuky licencií na európske patenty 04.11.2011 11/2011 QA4A
2 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.11.2011 11/2011 SC4A
 
EP 1607969
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.09.2011 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1607969
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 14.03.2012 165,50 EUR 9 09.09.2014 82,75 EUR
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.03.2013 99,50 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.02.2014 232,00 EUR 11 29.04.2015 116,00 EUR
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.02.2015 265,50 EUR 12 29.04.2015 132,75 EUR
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 12.02.2016 298,50 EUR 13 10.05.2018 149,25 EUR
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 10.02.2017 331,50 EUR 14 10.05.2018 165,75 EUR
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 12.02.2018 365,00 EUR 15 10.05.2018 182,50 EUR
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.02.2019 398,00 EUR 16 06.06.2019 199,00 EUR
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 11.02.2020 464,50 EUR 17 09.06.2020 232,25 EUR
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 15.02.2021 531,00 EUR 18 13.05.2021 265,50 EUR
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 15.02.2022 597,00 EUR 19 28.03.2022 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1607969
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vrátenie udržiavacieho poplatku Typ Interné listy
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.09.2011 Typ Doručené
Plná moc 08.09.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.09.2011 Typ Platba
Ponuka licencie 14.09.2011 Typ Doručené
oznámenie o zápise ponuky licencie 22.09.2011 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.10.2011 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 18.08.2014 Typ Odoslané
vnútrospisový list 04.09.2014 Typ Interné listy
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 09.04.2015 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 09.04.2015 Typ Odoslané
vnútrospisový list 24.04.2015 Typ Interné listy
vnútrospisový list 24.04.2015 Typ Interné listy
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 25.04.2018 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 25.04.2018 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 25.04.2018 Typ Odoslané
vnútrospisový list 04.05.2018 Typ Interné listy
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 24.05.2019 Typ Odoslané
vnútrospisový list 03.06.2019 Typ Interné listy
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 02.06.2020 Typ Odoslané
vnútrospisový list 04.06.2020 Typ Interné listy
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 04.05.2021 Typ Odoslané
vnútrospisový list 10.05.2021 Typ Interné listy
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 21.03.2022 Typ Odoslané
EP 1607969
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku