Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1598824
(11)  Číslo patentu  10395 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04715481.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.02.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1598824 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2003054987 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.02.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.11.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.01.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G11B 20/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2004/002393 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/077432 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pioneer Corporation; 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YOSHIDA Masayoshi; c/o Pioneer Corporation, Tokorozawa Works, 2610, Hanazono 4-chome, Tokorozawa-shi, Saitama 3598522; JP;
KODA Takeshi; c/o Pioneer Corporation, Tokorozawa Works, 2610, Hanazono 4-chome, Tokorozawa-shi, Saitama 3598522; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič, záznamové zariadenie a spôsob zaznamenávania pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Áno 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.02.2024 
   Maximálna platnosť do  27.02.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.01.2012 1/2012 SC4A
2 Ponuky licencií na európske patenty 03.02.2012 2/2012 QA4A
 
EP 1598824
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.11.2011 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1598824
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.02.2012 165,50 EUR 9 09.09.2014 82,75 EUR
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 26.02.2013 199,00 EUR 10 09.09.2014 99,50 EUR
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 07.02.2014 232,00 EUR 11 29.04.2015 116,00 EUR
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 06.02.2015 265,50 EUR 12 29.04.2015 132,75 EUR
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 06.02.2016 298,50 EUR 13 10.05.2018 149,25 EUR
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 12.01.2017 331,50 EUR 14 10.05.2018 165,75 EUR
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.01.2018 365,00 EUR 15 10.05.2018 182,50 EUR
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 29.01.2019 398,00 EUR 16 06.06.2019 199,00 EUR
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 27.01.2020 464,50 EUR 17 09.06.2020 232,25 EUR
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 13.01.2021 265,50 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 13.01.2022 298,50 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 13.01.2023 331,75 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1598824
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.11.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 08.11.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.11.2011 Typ Platba
Ponuka licencie 13.12.2011 Typ Doručené
oznámenie o zápise ponuky licencie 22.12.2011 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.01.2012 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 18.08.2014 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 18.08.2014 Typ Odoslané
vnútrospisový list 04.09.2014 Typ Interné listy
vnútrospisový list 04.09.2014 Typ Interné listy
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 08.04.2015 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 08.04.2015 Typ Odoslané
vnútrospisový list 24.04.2015 Typ Interné listy
vnútrospisový list 24.04.2015 Typ Interné listy
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 25.04.2018 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 25.04.2018 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 25.04.2018 Typ Odoslané
vnútrospisový list 04.05.2018 Typ Interné listy
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 24.05.2019 Typ Odoslané
vnútrospisový list 03.06.2019 Typ Interné listy
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 02.06.2020 Typ Odoslané
vnútrospisový list 04.06.2020 Typ Interné listy
EP 1598824
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku