Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1598824
(11)  Číslo patentu  10395 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04715481.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.02.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1598824 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2003054987 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.02.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.11.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.01.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G11B 20/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2004/002393 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/077432 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pioneer Corporation; 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YOSHIDA Masayoshi; c/o Pioneer Corporation, Tokorozawa Works, 2610, Hanazono 4-chome, Tokorozawa-shi, Saitama 3598522; JP;
KODA Takeshi; c/o Pioneer Corporation, Tokorozawa Works, 2610, Hanazono 4-chome, Tokorozawa-shi, Saitama 3598522; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič, záznamové zariadenie a spôsob zaznamenávania pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Áno 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.02.2023 
   Maximálna platnosť do  27.02.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.01.2012 01/2012 SC4A
2 Ponuky licencií na európske patenty 03.02.2012 02/2012 QA4A
 
EP 1598824
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.02.2012 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 26.02.2013 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 07.02.2014 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 06.02.2015 12 265,50 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 06.02.2016 13 298,50 EUR
6 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 12.01.2017 14 331,50 EUR
7 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.01.2018 15 365,00 EUR
8 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 29.01.2019 16 398,00 EUR
9 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 27.01.2020 17 464,50 EUR
10 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 13.01.2021 18 265,50 EUR
11 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 13.01.2022 19 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1598824
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.11.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 08.11.2011 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.11.2011 Typ Platba
3 Ponuka licencie 13.12.2011 Typ Doručené
4 oznámenie o zápise ponuky licencie 22.12.2011 Typ Odoslané
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.01.2012 Typ Odoslané
6 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 18.08.2014 Typ Odoslané
7 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 18.08.2014 Typ Odoslané
8 vnútrospisový list 04.09.2014 Typ Interné listy
9 vnútrospisový list 04.09.2014 Typ Interné listy
10 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 08.04.2015 Typ Odoslané
11 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 08.04.2015 Typ Odoslané
12 vnútrospisový list 24.04.2015 Typ Interné listy
13 vnútrospisový list 24.04.2015 Typ Interné listy
14 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 25.04.2018 Typ Odoslané
15 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 25.04.2018 Typ Odoslané
16 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 25.04.2018 Typ Odoslané
17 vnútrospisový list 04.05.2018 Typ Interné listy
18 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 24.05.2019 Typ Odoslané
19 vnútrospisový list 03.06.2019 Typ Interné listy
20 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 02.06.2020 Typ Odoslané
21 vnútrospisový list 04.06.2020 Typ Interné listy
EP 1598824
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku