Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1586122
(11)  Číslo patentu  15350 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04703196.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.01.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1586122 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.07.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0300797 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.01.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.10.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.03.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01L 31/048  H01L 31/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2004/000108 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/075246 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  YXENS; 28 boulevard Kellermann, 75013 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BARET Guy; Lotissement du Vieux Tilleul, Rue de la Marteliére, F-38500 Voiron; FR;
LAUVRAY Hubert; 22, chemin de Mordant, F-38370 St Clair du Rhône; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Fotovoltaický modul obsahujúci externé svorky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.01.2022 
   Maximálna platnosť do  19.01.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.03.2014 03/2014 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
4 Zmeny mien 13.10.2021 19/2021 TC4A
 
EP 1586122
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 12.12.2013 11 232,00 EUR
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 12.01.2015 12 265,50 EUR
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 12.01.2016 13 298,50 EUR
4 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 16.01.2017 14 331,50 EUR
5 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.05.2018 15 730,00 EUR
6 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 19.12.2018 16 398,00 EUR
7 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 19.12.2019 17 464,50 EUR
8 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 23.12.2020 18 531,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1586122
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.10.2013 Typ Doručené
1a Plná moc 08.10.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.10.2013 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.02.2014 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 30.08.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 30.08.2021 Typ Doručené
4b Doklad o prevode 30.08.2021 Typ Doručené
4c Sprievodný list 30.08.2021 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis prevodu 30.08.2021 Typ Doručené
5a Doklad o prevode 30.08.2021 Typ Doručené
5b Sprievodný list 30.08.2021 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 30.08.2021 Typ Doručené
6a Príloha inde neuvedená 30.08.2021 Typ Doručené
6b Príloha inde neuvedená 30.08.2021 Typ Doručené
6c Sprievodný list 30.08.2021 Typ Doručené
7 Doplnenie materiálov 30.08.2021 Typ Doručené
7a Plná moc 30.08.2021 Typ Doručené
7b Sprievodný list 30.08.2021 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 30.08.2021 Typ Doručené
8a Príloha inde neuvedená 30.08.2021 Typ Doručené
8b Sprievodný list 30.08.2021 Typ Doručené
9 Doplnenie materiálov 30.08.2021 Typ Doručené
9a Príloha inde neuvedená 30.08.2021 Typ Doručené
9b Sprievodný list 30.08.2021 Typ Doručené
10 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.09.2021 Typ Platba
11 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.09.2021 Typ Platba
12 oznámenie o zápise zmeny 04.10.2021 Typ Odoslané
EP 1586122
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.01.2014 Apollon Solar Apollon Solar
2 Prevod majiteľa 04.10.2021 YRIEL Apollon Solar
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.10.2021 YRIEL YRIEL
4 Prevod majiteľa 04.10.2021 ELIXENS YRIEL
5 Zápis alebo zmena zástupcu 04.10.2021 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.10.2021 YXENS ELIXENS
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku