Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1477621
(11)  Číslo patentu  3672 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04450108.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.05.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1477621 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.03.2008 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  3352003 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.05.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.11.2004 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.09.2008 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04F 13/06  E04B 1/76  E04F 19/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AF TEC BETEILIGUNGS GMBH; Rooseveltplatz 10, 1090 Wien; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kassmannhuber Peter; Olsach 47, 9701 Rothenthurn; AT;
Mick Stefan, Mag.; Landstrasse 13, 9545 Radenthein; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(54)  Názov  Stavebná zostava na oddelenie izolácie budovy od izolácie podmurovky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Áno 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.05.2022 
   Maximálna platnosť do  13.05.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.09.2008 9/2008 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.08.2013 8/2013 PC4A
3 Zmeny dispozičných práv na európske patenty (zálohy) 02.08.2013 8/2013 PD4A
4 Zmeny adries 03.09.2020 9/2020 TE4A
5 Zmeny dispozičných práv na európske patenty (ukončenie zálohov) 02.10.2020 10/2020 PD4A
6 Zmeny dispozičných práv na európske patenty (zálohy) 02.10.2020 10/2020 PD4A
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 BKS Bank AG 24.08.2020 platná
 
EP 1477621
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.06.2008 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 26.03.2013 8,50 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.03.2013 13,50 EUR
16 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.08.2020 10,00 EUR
16 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.08.2020 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1477621
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 04.07.2008 6 000,00 SKK 5
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 05.05.2009 116,00 EUR 6
3 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 30.04.2010 132,50 EUR 7
4 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 05.05.2011 149,00 EUR 8
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 09.05.2012 165,50 EUR 9
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 09.05.2013 199,00 EUR 10
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 12.05.2014 232,00 EUR 11
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.04.2015 265,50 EUR 12
9 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 10.05.2016 298,50 EUR 13
10 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 09.05.2017 331,50 EUR 14
11 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 10.05.2018 365,00 EUR 15
12 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 09.05.2019 398,00 EUR 16
13 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 06.05.2020 464,50 EUR 17
14 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 11.05.2021 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1477621
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.06.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.06.2008 Typ Doručené
3 Plná moc 30.06.2008 Typ Doručené
4 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.07.2008 Typ Platba
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.08.2008 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis prevodu / prechodu 28.02.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
6a Zmluva o prevode/doklad o prevode, prechode 28.02.2013 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 28.02.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
7a Plná moc 28.02.2013 Typ Doručené
7b Doplnenie materiálov 28.02.2013 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku 12.03.2013 Typ Odoslané
9 vyžiadanie poplatku 12.03.2013 Typ Odoslané
10 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.03.2013 Typ Platba
11 16 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 28.03.2013 Typ Platba
12 výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 10.04.2013 Typ Odoslané
13a Doplnenie materiálov 04.06.2013 Typ Doručené
13b Plná moc 04.06.2013 Typ Doručené
14 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 18.06.2013 Typ Odoslané
15 oznámenie o zápise záložného práva 18.06.2013 Typ Odoslané
16 Výpoveď plnej moci 08.06.2016 Typ Doručené
17 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 17.06.2016 Typ Doručené
17a Plná moc 17.06.2016 Typ Doručené
18 všeobecný referátnik 23.08.2016 Typ Odoslané
19 oznámenie o zápise zmeny 23.08.2016 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 05.08.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
20a Doklad o zriadení záložného práva 05.08.2020 Typ Doručené
20b Doklad o zriadení záložného práva 05.08.2020 Typ Doručené
21 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 05.08.2020 Typ Doručené
21a Príloha inde neuvedená 05.08.2020 Typ Doručené
22 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.08.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
23 Doplnenie materiálov 10.08.2020 Typ Doručené
23a Doklad preukazujúci zánik záložného práva 10.08.2020 Typ Doručené
24 Doplnenie materiálov 10.08.2020 Typ Doručené
24a Doklad o zriadení záložného práva 10.08.2020 Typ Doručené
25 vyžiadanie poplatku 17.08.2020 Typ Odoslané
26 vyžiadanie poplatku 17.08.2020 Typ Odoslané
27 16 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 19.08.2020 Typ Platba
28 16 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 19.08.2020 Typ Platba
29 oznámenie o zápise ukončenia záložného práva 26.08.2020 Typ Odoslané
30 oznámenie o zápise záložného práva 26.08.2020 Typ Odoslané
EP 1477621
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 12.06.2013 AF TEC BETEILIGUNGS GMBH Kassmannhuber Peter
Mick Stefan, Mag.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 19.08.2016 Beleščák Ladislav, Ing., Beleščák & Partneri, Patentová a známková kancelária
3 Zápis alebo zmena zástupcu 19.08.2016 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.08.2020 AF TEC BETEILIGUNGS GMBH AF TEC BETEILIGUNGS GMBH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku