Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1652586
(11)  Číslo patentu  10221 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04388072.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.10.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1652586 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.06.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.05.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.12.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B03C 3/68   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FLSmidth A/S; Vigerslev Allé 77, 2500 Valby; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Reyes Victor; Buddingevej 221, st. tv., 2860 Soborg; DK;
Taarning Claus; Lodsvej 2, 9990 Skagen; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Systém na generovanie pulzov pre elektrostatický filter 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.10.2023 
   Maximálna platnosť do  26.10.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.12.2011 12/2011 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 02.11.2016 11/2016 SC4A
 
EP 1652586
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.09.2011 116,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.07.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1652586
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.10.2011 149,00 EUR 8
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.10.2011 149,00 EUR 8 22.03.2012 149,00 EUR
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 09.10.2012 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.10.2013 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 09.10.2014 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 07.10.2015 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.09.2016 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.09.2017 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 17.09.2018 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 30.09.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 22.09.2020 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 14.09.2021 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 14.09.2022 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1652586
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.09.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.10.2011 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 10.10.2011 Typ Odoslané
Plná moc 18.10.2011 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2011 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 24.02.2012 Typ Odoslané
vnútrospisový list 19.03.2012 Typ Interné listy
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.06.2016 Typ Doručené
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.06.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 16.06.2016 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu zmeneného EP 04.07.2016 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.07.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 02.11.2016 Typ Odoslané
EP 1652586
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku