Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1694888
(11)  Číslo patentu  4720 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03819262.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.12.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1694888 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.10.2008 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.08.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.04.2009 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D01D 1/02  C08J 3/075  C08J 3/09  D01D 5/06  D01F 6/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2003/006414 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/066397 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BEIJING TONGYIZHONG SPECIALTY FIBER TECHNOLOGY & DEVELOPMENT CO., LTD; 901 Workshop, No. 16 Zhonghe Street, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DU Wei; No. 17 Zhonghe Street, Development Zone, Beijing; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby polyetylénových vlákien s ultravysokou molekulovou hmotnosťou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.12.2022 
   Maximálna platnosť do  19.12.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.04.2009 04/2009 SC4A
2 Zmeny mien 02.05.2018 05/2018 TC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.05.2018 05/2018 PC4A
 
EP 1694888
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 12.12.2008 6 3 500,00 SKK
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 04.11.2009 7 132,50 EUR
3 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 05.11.2010 8 149,00 EUR
4 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 30.11.2010 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 23.11.2011 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 07.11.2012 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 07.11.2013 11 232,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 06.02.2015 12 531,00 EUR
9 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.12.2015 13 298,50 EUR
10 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 21.11.2016 14 331,50 EUR
11 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 19.06.2018 15 730,00 EUR
12 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 19.06.2018 15 730,00 EUR
13 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 13.12.2018 16 398,00 EUR
14 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 19.11.2019 17 464,50 EUR
15 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 19.11.2020 18 531,00 EUR
16 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 23.11.2021 19 597,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1694888
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.01.2009 Typ Doručené
1a Plná moc 02.01.2009 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.01.2009 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.03.2009 Typ Odoslané
4 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 15.07.2011 Typ Odoslané
5 vnútrospisový list 27.07.2011 Typ Interné listy
6 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 08.02.2018 Typ Doručené
6a Plná moc 08.02.2018 Typ Doručené
6b Príloha inde neuvedená 08.02.2018 Typ Doručené
6c Doklad o prevode 08.02.2018 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 08.02.2018 Typ Doručené
7a Plná moc 08.02.2018 Typ Doručené
7b Príloha inde neuvedená 08.02.2018 Typ Doručené
7c Doklad o prevode 08.02.2018 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis prevodu 08.02.2018 Typ Doručené
8a Plná moc 08.02.2018 Typ Doručené
8b Príloha inde neuvedená 08.02.2018 Typ Doručené
8c Doklad o prevode 08.02.2018 Typ Doručené
9 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.02.2018 Typ Platba
10 oznámenie o zápise zmeny 10.04.2018 Typ Odoslané
11 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 10.08.2018 Typ Odoslané
12 vnútrospisový list 16.08.2018 Typ Interné listy
EP 1694888
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.04.2018 SDIC ESSENCE (HOLDINGS) CO., LTD. Sinotex Investment & Development Co., Ltd.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.04.2018 SDIC ESSENCE (HOLDINGS) CO., LTD. SDIC ESSENCE (HOLDINGS) CO., LTD.
3 Prevod majiteľa 10.04.2018 BEIJING TONGYIZHONG SPECIALTY FIBER TECHNOLOGY & DEVELOPMENT CO., LTD SDIC ESSENCE (HOLDINGS) CO., LTD.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku