Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1572744
(11)  Číslo patentu  7896 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03813759.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.12.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1572744 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.06.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  434115 P, 526163 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.12.2002, 01.12.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.09.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/00  A61K 39/395  C07H 21/04  C07K 16/28  C12N 15/63   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2003/040426 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/056312 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Genentech, Inc.; 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ADAMS Camellia W.; 116C Flynn Avenue, Mountain View, CA 94043; US;
CHAN Andrew C.; 1201 Cloud Avenue, Menlo Park, CA 94025; US;
CROWLEY Craig W.; 151 Durazno Way, Portola Valley, CA 94028; US;
LOWMAN Henry B.; 400 San Juan Avenue, P. O. Box 2556, El Granada, CA 94018; US;
NAKAMURA Gerald R.; 1529 Portola Drive, San Francisco, CA 94127; US;
PRESTA Leonard G.; 1900 Gough Street 206, San Francisco, CA 94109; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Imunoglobulínové varianty a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50011-2018 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.12.2023 
   Maximálna platnosť do  16.12.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2010 12/2010 SC4A
 
EP 1572744
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.09.2010 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1572744
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 03.12.2010 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 07.12.2011 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 06.12.2012 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.11.2013 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.11.2014 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.11.2015 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 24.11.2016 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 28.11.2017 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 27.11.2018 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 22.11.2019 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 27.11.2020 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 15.11.2021 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 18.11.2022 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1572744
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.09.2010 Typ Doručené
Plná moc 08.09.2010 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.09.2010 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.11.2010 Typ Odoslané
EP 1572744
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku