Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1571911
(11)  Číslo patentu  12636 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03811339.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.07.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1571911 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.06.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10254072 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.11.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.09.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.01.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 65/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2003/007097 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/045291 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Meda AB; Pipers Väg 2A, 170 09 Solna; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BRUINS Hans-Kervin; Eltenseweg 10, NL-7039 AA Stokkum; NL;
MEHLHORN Heinz; St.-Georgstr. 21, 41468 Neuss; DE;
SCHMAHL Günter; Merheimer Str. 478, 50735 Köln; DE;
SCHMIDT Jürgen; Norfer Str. 27, 40221 Düsseldorf; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Repelentný prípravok proti článkonožcom obsahujúci výťažky a/alebo súčasti rastliny Vitex agnus-castus 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.07.2023 
   Maximálna platnosť do  03.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.01.2013 1/2013 SC4A
 
EP 1571911
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.09.2012 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1571911
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.06.2012 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 01.07.2013 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 01.07.2014 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 30.06.2015 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 01.07.2016 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 03.07.2017 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 05.06.2018 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 27.06.2019 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 16.06.2020 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 22.06.2021 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 21.06.2022 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1571911
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.09.2012 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.09.2012 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 18.09.2012 Typ Odoslané
Plná moc 11.10.2012 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.12.2012 Typ Odoslané
EP 1571911
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku