Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1569912
(11)  Číslo patentu  19663 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03810056.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.12.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1569912 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.04.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  430981 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.12.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.09.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 235/18  C07D 401/12  C07D 403/10  C07D 407/12  C07D 471/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2003/038635 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/050637 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pharmacyclics LLC; 995 East Arques Avenue, Sunnyvale, CA 94085; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KOLESNIKOV Aleksandr; 1474 46th Avenue, San Francisco, CA 94122; US;
RAI Roopa; 237 Clifton Avenue, San Carlos, CA 94070; US;
SHRADER William Dvorak; 2018 Arbor Avenue, Belmont, CA 94402; US;
TORKELSON Steven M.; 193 Laurie Meadows Drive, No.167, San Mateo, CA 94403; US;
WESSON Kieron E.; 2 Townsend Street, No.1-803, San Francisco, CA 94114; US;
YOUNG Wendy B.; 502 Cornell Avenue, San Mateo, CA 94402; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Deriváty 2-(2-hydroxybifenyl-3-yl)-1H-benzoimidazol-5-karboxamidínu ako inhibítory faktoru VIIA 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.12.2023 
   Maximálna platnosť do  03.12.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2016 3/2016 SC4A
2 Sprístupnené opravené preklady európskych patentových spisov 01.04.2016 4/2016 SC4A
 
EP 1569912
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.08.2015 21,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.08.2015 116,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.02.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1569912
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.12.2015 597,00 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 24.11.2016 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 28.11.2017 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 27.11.2018 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 22.11.2019 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 18.11.2020 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 15.11.2021 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 18.11.2022 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1569912
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Doplnenie materiálov 12.05.2015 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.07.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 28.07.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.07.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.07.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 31.07.2015 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 05.08.2015 Typ Odoslané
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.08.2015 Typ Platba
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.08.2015 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 28.01.2016 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 28.01.2016 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 29.01.2016 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.02.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.02.2016 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.03.2016 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 08.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.07.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 27.07.2022 Typ Odoslané
EP 1569912
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 15.01.2016 Pharmacyclics LLC Pharmacyclics, Inc.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.01.2016 Pharmacyclics LLC Pharmacyclics LLC
3 Zápis alebo zmena zástupcu 27.07.2022 Dolanská Elena, RNDr., Patentový zástupca
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku