Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1558648
(11)  Číslo patentu  11771 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03809145.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.10.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1558648 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.01.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  419163 P, 460028 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.10.2002, 02.04.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.08.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.08.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  C07K 16/30  C12N 5/22  C12N 5/24  C12N 15/63   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2003/033057 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/035607 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Genmab A/S; Bredgade 34, P.O. Box 9068, 1260 Copenhagen K; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TEELING Jessica Woodmill Cottage; 299 Woodmill Lane Swaithling, Southampton SO18 2JR; GB;
RUULS Sigrid; Hessenweg 121B, NL-3731 JG De Bilt; NL;
GLENNIE Martin; 1 Thornhill Road, Southampton SO16 7AU; GB;
VAN DE WINKEL Jan G. J.; Werlengde Slotlaan 80, NL-3707 CK Zeist; NL;
PARREN Paul; Werdorperwaard 17, NL-3984 PR Odijk; NL;
PETERSEN Jorgen; Solkrogen 6, DK-2960 Rungsted Kyst; DK;
BAADSGAARD Ole D. M. Sc.; Tuborg Sundpark 10, 2900 Hellerup; DK;
HUANG Haichun; 4329 Crestwood Street, Fremont, CA 94538; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Patentový zástupca, Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Ľudské monoklonálne protilátky proti CD20 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  5015-2012 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  05.05.2021 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.08.2012 8/2012 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 26.05.2021 10/2021 MC4A
 
EP 1558648
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.05.2012 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1558648
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 09.10.2012 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 16.09.2013 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 16.09.2014 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 17.09.2015 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 13.09.2016 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.09.2017 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 17.09.2018 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 16.09.2019 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 22.09.2020 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 14.09.2021 597,00 EUR 19 08.10.2021 597,00 EUR
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 14.09.2022 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1558648
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vrátenie udržiavacieho poplatku Typ Interné listy
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 11.04.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 07.05.2012 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.05.2012 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.07.2012 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 09.07.2012 Typ Doručené
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 04.10.2021 Typ Odoslané
vnútrospisový list 06.10.2021 Typ Interné listy
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 26.09.2022 Typ Odoslané
EP 1558648
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku