Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1537541
(11)  Číslo patentu  1882 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03794684.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.09.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1537541 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.01.2007 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13722002 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.09.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.06.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2007 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G07B 15/00  G01C 21/00  G01C 21/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2003/000267 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/025574 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Yunex Traffic Austria GmbH; Siemensstrasse 90, 1210 Wien; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HARTINGER Horst; Mühldorf 21, 8330 Feldbach; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Spôsob identifikácie úseku cesty podliehajúceho prechodovému poplatku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.09.2022 
   Maximálna platnosť do  09.09.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2007 8/2007 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.04.2020 4/2020 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 24.08.2022 16/2022 PC4A
 
EP 1537541
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.03.2007 2 800,00 SKK
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.01.2020 30,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.07.2022 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1537541
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 07.09.2007 1 700,00 SKK 5
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 05.09.2008 3 500,00 SKK 6
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 08.09.2009 132,50 EUR 7
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 08.09.2010 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 08.09.2011 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.09.2012 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 05.09.2013 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 04.09.2014 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 07.09.2015 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 09.09.2016 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 08.09.2017 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 06.09.2018 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 27.08.2019 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 08.09.2020 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 09.09.2021 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1537541
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.03.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.04.2007 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 30.04.2007 Typ Odoslané
Plná moc 28.05.2007 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.08.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 13.01.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prechode 13.01.2020 Typ Doručené
Plná moc 13.01.2020 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.01.2020 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 03.03.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 07.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 07.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 08.08.2022 Typ Odoslané
EP 1537541
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 02.03.2020 Siemens Mobility Austria GmbH Siemens AG Österreich
2 Prevod majiteľa 05.08.2022 Yunex Traffic Austria GmbH Siemens Mobility Austria GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku