Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1682281
(11)  Číslo patentu  22593 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03789031.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.11.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1682281 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.07.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.04.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B05B 13/02  C03C 17/28  C03C 17/00  C03C 17/32  B05D 1/28  B05D 1/30  B05C 19/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2003/012628 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/049219 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Arkema France; 420, rue d'Estienne d'Orves, 927 00 Colombes; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHULTHESS Holger; Unterer Grenzweg 3, 09244 Lichtenau; DE;
KIMMER Dirk; An der Kleinen Striegis 18 a, 09669 Frankenberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na poťahovanie vratných sklenených nádob 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.11.2022 
   Maximálna platnosť do  12.11.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2017 04/2017 SC4A
 
EP 1682281
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 08.11.2016 14 331,50 EUR
37 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 17.10.2017 15 365,00 EUR
38 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 15.10.2018 16 398,00 EUR
39 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 10.10.2019 17 464,50 EUR
40 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 15.10.2020 18 531,00 EUR
41 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 13.10.2021 19 597,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1682281
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.11.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.11.2016 Typ Platba
3 Plná moc 24.11.2016 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.03.2017 Typ Odoslané
EP 1682281
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku