Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1575621
(11)  Číslo patentu  6701 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03786628.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.11.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1575621 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.11.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  432879 P, 701586 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.12.2002, 05.11.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.09.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.05.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 49/04  A61K 9/00  A61K 49/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2003/035762 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/054637 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Biophysica, Inc.; 7831 Barton Drive, Lemon Grove, CA 91945; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SOVAK Milos; Biophysica Research, Inc., 2159 Avenida de la Playa, Suite B, La Jolla, CA 92037-3215; US;
SELIGSON Allen L.; 17826 Rancho del Sol, Ramona, CA 92065; US;
TERRY Ronald C.; 4614 Chickasaw Court, San Diego, California 92117; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Kontrastné média majúce zlepšenú biologickú toleranciu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.11.2022 
   Maximálna platnosť do  07.11.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.05.2010 05/2010 SC4A
 
EP 1575621
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 29.12.2009 7 132,50 EUR
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 05.11.2010 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.10.2011 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.10.2012 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 04.10.2013 11 232,00 EUR
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 09.10.2014 12 265,50 EUR
7 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 07.10.2015 13 298,50 EUR
8 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 13.10.2016 14 331,50 EUR
20 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 17.10.2017 15 365,00 EUR
21 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 15.10.2018 16 398,00 EUR
22 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 10.10.2019 17 464,50 EUR
23 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 15.10.2020 18 531,00 EUR
24 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 13.10.2021 19 597,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1575621
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.01.2010 Typ Doručené
1a Plná moc 15.01.2010 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.01.2010 Typ Platba
3 Doplnenie údajov 26.11.2009 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.04.2010 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 12.05.2011 Typ Doručené
6 13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.05.2011 Typ Platba
7 oznámenie o zápise zmeny 09.06.2011 Typ Odoslané
EP 1575621
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.05.2011 Biophysica, Inc. Biophysica, Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku