Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 1590005
(11)  Patent Number  11285 
(96)  European Application Number  03782484.4 
(96)  European Application Date  22.12.2003 
(97)  European Patent Number  1590005 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  01.02.2012 
(31)  Priority Number  10305462 
(32)  Priority Date  04.02.2003 
(33)  Country or Authority of Priority  DE 
(97)  European Application Publication Date  02.11.2005 
(45)  European Patent Translation Publication Date  04.06.2012 
(51)  International Patent Classification  A61K 49/06  A61K 51/00   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/EP2003/014922 
(87)  International Publication Number  WO 2004/069282 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Bayer Pharma Aktiengesellschaft; Müllerstrasse 178, 133 53 Berlin; DE 
(72)  Inventor(s)  LEHMANN Lutz; Bornemannstrasse 6, 13357 Berlin; DE;
FRIEBE Matthias; Räuschstrasse 8, 13509 Berlin; DE;
BRUMBY Thomas; Lepsiusstrasse 60, 10589 Berlin; DE;
SÜLZLE Detlev; Olafstr. 88, 13467 Berlin; DE;
PLATZEK Johannes; Grottkauer Strasse 55, 12621 Berlin; DE 
(74)  Attorney(s)  Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Title  Konjugáty enantiomérne čistej (4S,8S)- a (4R,8R)-4-p-benzyl-8-metyl-3,6,9-triaza -3N, 6N, 9N-trikarboxymetyl-1,11-undekánovej kyseliny s biomolekulami, spôsob ich prípravy a použitie na prípravu farmaceutických prostriedkov 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  22.12.2022 
   Patent in Force maximum until  22.12.2023 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2012 6/2012 SC4A
 
EP 1590005
S/N Fee Title Date Year Fee
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 06.12.2012 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 06.12.2013 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 05.12.2014 12 265,50 EUR
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 04.12.2015 13 298,50 EUR
5 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 05.12.2016 14 331,50 EUR
6 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 27.11.2017 15 365,00 EUR
7 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 29.11.2018 16 398,00 EUR
8 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 28.11.2019 17 464,50 EUR
9 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 24.11.2020 18 531,00 EUR
10 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 24.11.2021 19 597,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 1590005
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.03.2012 Type Delivered
1a Plná moc 21.03.2012 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.03.2012 Type Payment
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.05.2012 Type Sent document
EP 1590005
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku