Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1590005
(11)  Číslo patentu  11285 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03782484.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.12.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1590005 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.02.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10305462 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.02.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.11.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 49/06  A61K 51/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2003/014922 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/069282 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer Pharma Aktiengesellschaft; Müllerstrasse 178, 133 53 Berlin; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEHMANN Lutz; Bornemannstrasse 6, 13357 Berlin; DE;
FRIEBE Matthias; Räuschstrasse 8, 13509 Berlin; DE;
BRUMBY Thomas; Lepsiusstrasse 60, 10589 Berlin; DE;
SÜLZLE Detlev; Olafstr. 88, 13467 Berlin; DE;
PLATZEK Johannes; Grottkauer Strasse 55, 12621 Berlin; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Konjugáty enantiomérne čistej (4S,8S)- a (4R,8R)-4-p-benzyl-8-metyl-3,6,9-triaza -3N, 6N, 9N-trikarboxymetyl-1,11-undekánovej kyseliny s biomolekulami, spôsob ich prípravy a použitie na prípravu farmaceutických prostriedkov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.12.2022 
   Maximálna platnosť do  22.12.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2012 06/2012 SC4A
 
EP 1590005
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 06.12.2012 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 06.12.2013 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 05.12.2014 12 265,50 EUR
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 04.12.2015 13 298,50 EUR
5 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 05.12.2016 14 331,50 EUR
6 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 27.11.2017 15 365,00 EUR
7 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 29.11.2018 16 398,00 EUR
8 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 28.11.2019 17 464,50 EUR
9 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 24.11.2020 18 531,00 EUR
10 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 24.11.2021 19 597,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1590005
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.03.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 21.03.2012 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.03.2012 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.05.2012 Typ Odoslané
EP 1590005
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku