Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1572615
(11)  Číslo patentu  7198 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03782373.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.12.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1572615 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.03.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0229020, 0229280 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.12.2002, 16.12.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.09.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  09.08.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 207/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2003/014082 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/052817 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Recordati AG; Lindenstrasse 8, 6340 Baar; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WIETFELD Bernhard; Dichleweg 27, 79588 Efringen-Kirchen; DE;
PRIKOSZOVICH Walter; Längeweg 11, CH-4124 Schönenbuch; CH;
ERB Bernhard, Dr.; Gänsackerweg 20, 5073 Gipf-Oberfrick; CH;
PACHINGER Werner; Markgräflerstr. 75, 4057 Basel; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob syntézy peptidov obsahujúcich dielčiu štruktúru 4-hydroxyprolínu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.12.2023 
   Maximálna platnosť do  11.12.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 09.08.2010 8/2010 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.08.2020 8/2020 PC4A
 
EP 1572615
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.05.2010 116,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.05.2020 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1572615
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 15.11.2010 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.11.2011 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.11.2012 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 04.11.2013 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 12.11.2014 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 05.11.2015 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 05.12.2016 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 27.11.2017 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 29.11.2018 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 20.11.2019 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 18.11.2020 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 18.11.2021 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 18.11.2022 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1572615
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.04.2010 Typ Doručené
Plná moc 28.04.2010 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.05.2010 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.07.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 06.05.2020 Typ Doručené
Doklad o prevode 06.05.2020 Typ Doručené
Plná moc 06.05.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 06.05.2020 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.05.2020 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 15.07.2020 Typ Odoslané
EP 1572615
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 15.07.2020 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o. Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
Recordati AG Novartis AG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku