Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1585854
(11)  Číslo patentu  14645 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03780063.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.11.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1585854 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.05.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  02026431 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.11.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.10.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.11.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D04H 3/04  D04H 13/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2003/013306 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/048662 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TenCate Geosynthetics Austria Gesellschaft m.b.H.; Schachermayerstrasse 18, 4021 Linz; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BORNMANN Uwe; Mayerhansenstr. 7/6, A-4060 Leonding; AT;
SCHÖRGENHUBER Heinz; Karl-Wieser-Strasse 8, A-4020 Linz; AT;
AHM Klaus; Lilienthalstrasse 14, A-4030 Linz; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby geotextílií s definovanou izotropiou vlákien zvlákňovaných z taveniny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.11.2023 
   Maximálna platnosť do  26.11.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.11.2013 11/2013 SC4A
 
EP 1585854
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.08.2013 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1585854
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 26.11.2013 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 25.11.2014 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 25.11.2015 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 25.11.2016 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 24.11.2017 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 23.10.2018 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 21.11.2019 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 18.11.2020 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 16.11.2021 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 16.11.2022 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1585854
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.08.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 13.08.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.09.2013 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2013 Typ Odoslané
EP 1585854
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku