Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1549881
(11)  Číslo patentu  20957 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03776355.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.10.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1549881 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.02.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  417184 P, 430653 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.10.2002, 04.12.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.07.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.09.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F23D 11/44  F23D 11/24  F23D 11/36  F02C 1/00  F02B 43/08  F02G 3/00  F23C 9/08  F23K 5/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2003/032423 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/033886 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LPP Combustion, LLC; 8940 Old Annapolis Road, Suite K, Columbia MD 21045; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ROBY Richard J.; 8112 Sea Light Lane, Columbia, MD 21045; US;
KLASSEN Michael S.; 5261 Pine Bark Court, Columbia, MD 21045; US;
SCHEMEL Christopher F.; 333 Laurel Avenue, Laurel, MD 20707; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Spôsob na odparovanie tekutých palív v spaľovacích zariadeniach a spôsob jeho použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.10.2021 
   Maximálna platnosť do  10.10.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.09.2016 09/2016 SC4A
 
EP 1549881
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 13.03.2017 14 663,00 EUR
2 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 16.03.2018 15 730,00 EUR
3 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 27.03.2019 16 796,00 EUR
4 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 03.04.2020 17 929,00 EUR
5 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 07.04.2021 18 1 062,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1549881
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.04.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 22.04.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 02.05.2016 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.05.2016 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.08.2016 Typ Odoslané
EP 1549881
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku