Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1556385
(11)  Číslo patentu  7303 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03772217.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.10.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1556385 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.03.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0224316 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.10.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.07.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.09.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/08  A01N 43/32  A01N 43/36  A01N 43/40  A01N 43/50  A01N 43/56  A01N 43/76  A01N 43/78  A01N 43/90  C07C 211/61  C07D 207/34  C07D 213/78  C07D 213/82  C07D 231/14  C07D 263/34  C07D 277/56  C07D 327/06  C07D 493/08  C07D 495/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2003/011388 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/035589 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Syngenta Participations AG; Intellectual Property Department, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  EHRENFREUND Josef; Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel; CH;
TOBLER Hans; Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel; CH;
WALTER Harald; Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Deriváty heterocyklokarboxamidu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  5030-2014 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.10.2023 
   Maximálna platnosť do  14.10.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.09.2010 9/2010 SC4A
 
EP 1556385
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.05.2010 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1556385
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 16.09.2010 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.09.2011 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.09.2012 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 26.09.2013 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 09.10.2014 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 29.09.2015 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 28.09.2016 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 27.09.2017 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 26.09.2018 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 23.09.2019 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 28.09.2020 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 17.09.2021 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 19.09.2022 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1556385
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.05.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 19.05.2010 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.05.2010 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.08.2010 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 16.12.2014 Typ Doručené
EP 1556385
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku