Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1523303
(11)  Číslo patentu  11449 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03763695.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.07.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1523303 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.12.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10232113 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.07.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.04.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/28  A61K 31/53  A61P 15/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2003/007093 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/006894 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer Intellectual Property GmbH; Alfred-Nobel-Strasse 10, 407 89 Monheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SERNO Peter; Offenbachstr. 12, 51467 Bergisch Gladbach; DE;
GRUNENBERG Alfons; Gneisenaustr. 15, 41539 Dormagen; DE;
OHM Andreas; St.-Georg-Str. 36, 41468 Neuss; DE;
BELLINGHAUSEN Rainer; Forststr. 21, 51519 Odenthal; DE;
VOLLERS Eimer; Heinrich-von-Kleist-Platz 2, 51373 Leverkusen; DE;
HENCK Jan-Olav; Am Krickerhof 8, 47877 Willich; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Liečivá obsahujúce vardenafil hydrochlorid trihydrát a spôsob ich výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  18.07.2022 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2012 6/2012 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 04.02.2014 2/2014 PC4A
3 Zmeny mien 04.02.2014 2/2014 TC4A
4 Prevody a prechody práv na európske patenty 04.02.2014 2/2014 PC4A
5 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 24.11.2022 22/2022 MC4A
 
EP 1523303
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.03.2012 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.07.2013 27,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.07.2013 7,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.07.2013 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1523303
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.07.2012 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.06.2013 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 16.06.2014 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 03.07.2015 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 04.07.2016 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 03.07.2017 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 27.06.2018 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 01.07.2019 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 25.06.2020 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 24.06.2021 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 24.06.2022 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1523303
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.03.2012 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 30.03.2012 Typ Odoslané
Plná moc 13.04.2012 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.05.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu / prechodu 04.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zmluva o prevode/doklad o prevode, prechode 04.07.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu / prechodu 04.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zmluva o prevode/doklad o prevode, prechode 04.07.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 04.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.07.2013 Typ Platba
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.07.2013 Typ Platba
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.07.2013 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 04.10.2013 Typ Odoslané
Zmluva o prevode/doklad o prevode, prechode 09.12.2013 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 20.01.2014 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 09.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 09.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.08.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 31.08.2022 Typ Odoslané
EP 1523303
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 17.01.2014 Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Bayer HealthCare AG
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.01.2014 Bayer Pharma Aktiengesellschaft Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft
4 Zápis alebo zmena zástupcu 17.01.2014 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o. Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
5 Prevod majiteľa 17.01.2014 Bayer Intellectual Property GmbH Bayer Pharma Aktiengesellschaft
6 Ukončenie zastupovania 31.08.2022 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku