Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1497103
(11)  Číslo patentu  11007 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03746768.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.04.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1497103 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.10.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PS182402 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.04.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.01.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.04.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 63/32  B29C 53/78  F16L 9/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AU2003/000461 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2003/089226 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SEKISUI Rib Loc Australia Pty Ltd; 587 Grand Junction Road, Gepps Cross, SA 5094; AU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BATEMAN Ian, Roger; 6 Charlson Rise, Happy Valley, S.A. 5159; AU;
UYSAL Gulcay; 13 Renown Avenue, Seacliff Park, S.A. 5049; AU 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kompozitný pás navinuteľný na vytvorenie špirálovitej rúrky a spôsob jej výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.04.2022 
   Maximálna platnosť do  17.04.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2012 04/2012 SC4A
 
EP 1497103
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.04.2012 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 16.04.2013 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.03.2014 12 265,50 EUR
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 10.04.2015 13 298,50 EUR
5 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 05.04.2016 14 331,50 EUR
6 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.03.2017 15 365,00 EUR
7 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 01.03.2018 16 398,00 EUR
8 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 15.04.2019 17 464,50 EUR
9 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 09.04.2020 18 531,00 EUR
10 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 07.04.2021 19 597,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1497103
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.01.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 19.01.2012 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.01.2012 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.03.2012 Typ Odoslané
EP 1497103
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku