Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1499667
(11)  Číslo patentu  15194 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03741757.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.03.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1499667 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.08.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  260823, 376983 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.09.2002, 30.04.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.01.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09D 5/00  C09D 7/12  C09D 201/00  C08K 3/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2003/009531 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2003/093357 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HYDROMER, INC.; 35 Industrial Parkway, Branchburg, NJ 08876; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHOTTMAN Thomas C.; 15 Abbott Court, Flemington, NJ 08862; US;
HENNESSEY Patrick M.; 462 Crows Mill Road, Fords, NJ 08863; US;
GRUENING Rainer; 24 Voorhees Drive, Basking Ridge, NJ 07920; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Náterové prostriedky pre viacnásobné hydrofilné aplikácie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.03.2022 
   Maximálna platnosť do  31.03.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2014 2/2014 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 1499667
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.11.2013 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1499667
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 31.03.2014 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 30.03.2015 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 30.03.2016 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 30.03.2017 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 04.09.2018 796,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 24.09.2019 929,00 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 27.03.2020 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 31.03.2021 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1499667
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.11.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.11.2013 Typ Platba
Plná moc 18.11.2013 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.01.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 29.06.2022 Typ Odoslané
EP 1499667
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku