Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1508047
(11)  Číslo patentu  4463 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03735383.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.05.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1508047 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.08.2008 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10225139 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.05.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.02.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.03.2009 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 27/62  G01N 33/68  A61K 38/00  A61K 38/17  A61K 39/00  A61P 35/00  C07K 7/06  C07K 14/47  C12N 1/15  C12N 1/19  C12N 1/21  C12N 5/10  C12N 15/00  C12N 15/09  C12Q 1/04  C12Q 1/48  C12Q 1/68  C40B 30/04  G01N 33/53  G01N 33/574  G01N 37/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2003/005038 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2003/100432 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Immatics Biotechnologies GmbH; Paul-Ehrlich-Strasse 15, 720 76 Tübingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WEINSCHENK Toni; Plochingerstrasse 146, 73730 Esslingen; DE;
RAMMENSEE Hans Georg; Sommerhalde 3, 72070 Tübingen-Unterjessingen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Spôsob identifikácie imunoreaktívnych peptidov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.05.2022 
   Maximálna platnosť do  14.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.03.2009 03/2009 SC4A
 
EP 1508047
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 07.05.2009 7 132,50 EUR
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 10.05.2010 8 149,00 EUR
3 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 05.05.2011 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 12.10.2012 10 398,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 07.05.2013 11 232,00 EUR
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 12.05.2014 12 265,50 EUR
7 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 06.05.2015 13 298,50 EUR
8 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 06.05.2016 14 331,50 EUR
9 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 05.05.2017 15 365,00 EUR
10 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 03.05.2018 16 398,00 EUR
11 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 02.05.2019 17 464,50 EUR
12 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 04.05.2020 18 531,00 EUR
13 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 03.05.2021 19 597,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1508047
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.11.2008 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.11.2008 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 18.11.2008 Typ Odoslané
4 Plná moc 19.11.2008 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.02.2009 Typ Odoslané
EP 1508047
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.12.2008 Immatics Biotechnologies GmbH Immatics Biotechnologies GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku