Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1508145
(11)  Číslo patentu  21726 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03723617.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.05.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1508145 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.02.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0201589 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.05.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.02.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.01.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01B 9/02  H01B 7/17   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2003/000864 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/006272 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NKT Cables Group A/S; Vibeholms Allé 25, 2605 Brøndby; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  EFRAIMSSON Lars; Haraldsbovägen 3C, S-791 43 Falun; SE;
JOHNSEN Ulf; Öster 220, S-791 91 Falun; SE;
GATU Anders; Stumsnäs skepphusv. 14, S-791 91 Falun; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová - Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kábel s tieniacim pruhom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  14.10.2022 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.01.2017 1/2017 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 24.11.2022 22/2022 MC4A
 
EP 1508145
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.05.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1508145
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 11.05.2016 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 28.04.2017 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 11.05.2018 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 09.05.2019 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 12.05.2020 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 03.05.2021 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 05.05.2022 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1508145
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.05.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.05.2016 Typ Platba
Plná moc 30.06.2016 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 10.11.2016 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.11.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.12.2016 Typ Odoslané
EP 1508145
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku