Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1508145
(11)  Číslo patentu  21726 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03723617.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.05.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1508145 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.02.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0201589 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.05.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.02.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.01.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01B 9/02  H01B 7/17   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2003/000864 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/006272 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NKT Cables Group A/S; Vibeholms Allé 25, 2605 Brøndby; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  EFRAIMSSON Lars; Haraldsbovägen 3C, S-791 43 Falun; SE;
JOHNSEN Ulf; Öster 220, S-791 91 Falun; SE;
GATU Anders; Stumsnäs skepphusv. 14, S-791 91 Falun; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová - Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kábel s tieniacim pruhom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.05.2022 
   Maximálna platnosť do  27.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.01.2017 01/2017 SC4A
 
EP 1508145
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 11.05.2016 14 331,50 EUR
2 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 28.04.2017 15 365,00 EUR
3 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 11.05.2018 16 398,00 EUR
4 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 09.05.2019 17 464,50 EUR
5 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 12.05.2020 18 531,00 EUR
6 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 03.05.2021 19 597,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1508145
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.05.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.05.2016 Typ Platba
3 Plná moc 30.06.2016 Typ Doručené
4 Doplnenie materiálov 10.11.2016 Typ Doručené
4a Príloha inde neuvedená 10.11.2016 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.12.2016 Typ Odoslané
EP 1508145
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku