Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1563469
(11)  Číslo patentu  1490 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03711698.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.03.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1563469 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.11.2006 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  4612002 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.03.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.08.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.05.2007 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G07F 19/00  G06Q 20/00  G07F 17/16  H04M 15/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2003/000080 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2003/081543 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Krapfl Peter; Pezzlgasse 68/9, 1170 Wien; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Krapfl Peter; Pezzlgasse 68/9, 1170 Wien; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob bezhotovostného platenia v počítačových sieťach pomocou telefónu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.03.2022 
   Maximálna platnosť do  20.03.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.05.2007 5/2007 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 1563469
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.02.2007 2 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1563469
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 19.02.2007 1 700,00 SKK 5
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 18.03.2008 1 900,00 SKK 6
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 14.04.2008 1 600,00 SKK 6
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 13.03.2009 132,50 EUR 7
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 12.03.2010 149,00 EUR 8
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 11.03.2011 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.03.2012 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 04.03.2013 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.03.2014 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.03.2015 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 01.03.2016 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 03.03.2017 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 15.03.2018 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 13.03.2019 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 09.03.2020 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 08.03.2021 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 23.03.2022 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1563469
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vrátenie udržiavacieho poplatku Typ Interné listy
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.02.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 16.02.2007 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.02.2007 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.05.2007 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie EP v platnosti 22.04.2022 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 20.06.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 08.11.2022 Typ Odoslané
Oznámenie inde neuvedené 23.11.2022 Typ Doručené
EP 1563469
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku