Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1488068
(11)  Číslo patentu  9439 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03707933.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.03.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1488068 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.03.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  200200197 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.03.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  BE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.12.2004 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.08.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E06B 9/58   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/BE2003/000043 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2003/078783 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dynaco Europe NV; Waverstraat 21, 9310 Moorsel; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  COENRAETS Benoit; Chaussée de Waterloo, 496 D, B-1050 Bruxelles; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Roletové zariadenie s flexibilnými bočnými okrajmi 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.03.2023 
   Maximálna platnosť do  17.03.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.08.2011 8/2011 SC4A
 
EP 1488068
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.06.2011 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1488068
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 28.04.2011 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 14.03.2012 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.03.2013 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 17.03.2014 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.02.2015 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 12.02.2016 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 10.02.2017 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 12.02.2018 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.02.2019 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 11.02.2020 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 15.02.2021 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 15.02.2022 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1488068
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.05.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 31.05.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.06.2011 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.07.2011 Typ Odoslané
EP 1488068
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku