Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1378218
(11)  Číslo patentu  8466 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03014463.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.07.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1378218 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.08.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0215381 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.07.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.01.2004 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.04.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 5/44  A61F 5/445   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ConvaTec Technologies Inc.; 3993 Howard Hughes Parkway, Suite 250, Las Vegas, NV 89169; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Falconer Malcom; 55 Burntwood Grange Road, Wandsworth Common, London SW18 3JY; GB;
Breakewell Adrian; 1 Dee Fords Avenue, Chester CH3 5UP; GB;
Weig Bret; 300 Serrano Trail, Browns Mills, NJ 08015; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vrecko na zber humánneho odpadu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.07.2023 
   Maximálna platnosť do  01.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.04.2011 4/2011 SC4A
 
EP 1378218
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 27.08.2010 82,75 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.08.2010 13,25 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.08.2010 13,25 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.08.2010 3,25 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.08.2010 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1378218
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 09.06.2010 149,00 EUR 8
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 16.06.2011 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.06.2012 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 14.06.2013 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 05.06.2014 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 03.06.2015 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 06.06.2016 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 14.06.2017 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 12.06.2018 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 11.06.2019 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 17.06.2020 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 16.09.2021 1 194,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 21.06.2022 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1378218
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.08.2010 Typ Doručené
Plná moc 27.08.2010 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu / prechodu 27.08.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.08.2010 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu / prechodu 27.08.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.08.2010 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 27.08.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 27.08.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 27.08.2010 Typ Doručené
Plná moc 27.08.2010 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.08.2010 Typ Platba
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2010 Typ Platba
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2010 Typ Platba
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2010 Typ Platba
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 03.09.2010 Typ Platba
rozhodnutie o uvedení do predošlého stavu - vyhovenie 25.10.2010 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 26.11.2010 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 26.11.2010 Typ Odoslané
Zmluva o prevode/doklad o prevode, prechode 20.12.2010 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 12.01.2011 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.03.2011 Typ Odoslané
EP 1378218
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 11.01.2011 ConvaTec Inc. Bristol-Myers Squibb Company
2 Prevod prihlasovatela 11.01.2011 ConvaTec Technologies Inc. ConvaTec Inc.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.01.2011 ConvaTec Technologies Inc. ConvaTec Technologies Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku