Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1348412
(11)  Číslo patentu  10127 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  03006816.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.03.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1348412 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.07.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  107998 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.03.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.10.2003 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.12.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 5/445   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ConvaTec Technologies Inc.; 3993 Howard Hughes Parkway, Suite 250, Las Vegas, NV 89169; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lovatt Andrew M.; The Generics Group Ltd. Harston Mill, Harston, Cambridge CB2 5GG; GB;
Davies Philip A.; The Generics Group Ltd. Harston Mill, Harston, Cambridge CB2 5GG; GB;
Johnson Paul A.; The Generics Group Ltd. Harston Mill, Harston, Cambridge CB2 5GG; GB;
Stacey Gary; The Generics Group Ltd. Harston Mill, Harston, Cambridge CB2 5GG; GB;
Ansell Iain; The Generics Group Ltd. Harston Mill, Harston, Cambridge CB2 5GG; GB;
Nguyen-DeMary Tinh; 12 Starkin Rd., Milltown, NJ 08850; US;
Cline John B.; 20 Dix Street, New Brunswick, NJ 08901; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie pre stómiu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.03.2020 
   Maximálna platnosť do  27.03.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.12.2011 12/2011 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.12.2020 12/2020 MM4A
 
EP 1348412
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 09.03.2012 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 07.03.2013 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 10.03.2014 12 265,50 EUR
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 09.03.2015 13 298,50 EUR
5 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 04.03.2016 14 331,50 EUR
6 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 10.02.2017 15 365,00 EUR
7 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 12.02.2018 16 398,00 EUR
8 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 27.02.2019 17 464,50 EUR
9 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 15.03.2021 19 597,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1348412
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.09.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 28.09.2011 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.10.2011 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.11.2011 Typ Odoslané
4 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 04.05.2021 Typ Odoslané
EP 1348412
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku