Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1454327
(11)  Číslo patentu  7757 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  02804603.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.12.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  1454327 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.06.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0116036 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.12.2001 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.09.2004 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.11.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G21F 1/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2002/004255 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2003/050822 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TN International; 1, rue des Hérons, 78182 Montigny Le Bretonneux; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VALIERE Martine; 54, rue Charles Lorilleux, F-92800 Puteaux; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Materiál pre neutrónové odtienenie a udržanie podkritického stavu na báze vinylesterovej živice 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.12.2022 
   Maximálna platnosť do  10.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.11.2010 11/2010 SC4A
 
EP 1454327
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 09.12.2010 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 06.12.2011 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.11.2012 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2013 12 265,50 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.11.2014 13 298,50 EUR
6 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.11.2015 14 331,50 EUR
7 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 23.11.2016 15 365,00 EUR
8 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 22.11.2017 16 398,00 EUR
9 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 19.11.2018 17 464,50 EUR
10 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 19.11.2019 18 531,00 EUR
11 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 19.11.2020 19 597,00 EUR
12 67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 23.11.2021 20 663,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1454327
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.08.2010 Typ Doručené
1a Plná moc 20.08.2010 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.08.2010 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2010 Typ Odoslané
EP 1454327
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku