Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1476185
(11)  Číslo patentu  15092 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  02802898.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.11.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  1476185 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.07.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  348980 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.11.2001 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.11.2004 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/395  C07K 16/28  C12N 5/10  C12N 15/00  C12N 15/11  C12N 15/12  C12N 15/63   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  10011765.4 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2002/036107 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2003/040170 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pfizer Products Inc.; Eastern Point Road, Groton, CT 06340; US;
Amgen Fremont Inc.; One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BEDIAN Vahe; 3 Frog Hollow Road, East Lyme, CT 06333; US;
GLADUE Ronald P.; 83 Rowley Drive, Stonington, CT 06378; US;
CORVALAN Jose; 125 Williams lane, Foster City, CA 94404; US;
JIA Xiao-Chi; 22 Murray Court, San Mateo, CA 94403; US;
FENG Xiao; 135 Red Cedar Lane, Union City, CA 94587; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Protilátky proti CD40 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  10011765.4 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.11.2022 
   Maximálna platnosť do  08.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2014 1/2014 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK4A
 
EP 1476185
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.10.2013 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1476185
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.10.2013 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.10.2014 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 21.10.2015 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.10.2016 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 19.10.2017 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.10.2018 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 30.09.2019 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 29.09.2020 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 24.09.2021 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1476185
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.10.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 10.10.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.10.2013 Typ Platba
Plná moc 15.11.2013 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.12.2013 Typ Odoslané
EP 1476185
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku