Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1441884
(11)  Číslo patentu  923 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  02802312.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.11.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  1441884 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.05.2006 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10153593 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.11.2001 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.08.2004 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2006 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B27N 1/00  B27N 1/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2002/012286 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2003/037582 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fritz Egger GmbH & Co. OG; Tiroler Strasse 16, 3105 Unterradlberg; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KEHRMANN Hans-Dieter; Rottenberger Weg 2a, 45549 Spockhövel; DE;
HIMMELREICH Michael; Im Lohfeld 30, 33102 Paderborn; DE;
REINECKE Holger; Seepenweg 3, 44229 Dortmund; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na namáčanie drevených vlákien tekutým spojivom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.11.2022 
   Maximálna platnosť do  04.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2006 12/2006 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK4A
 
EP 1441884
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.08.2006 5 600,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1441884
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 23.10.2006 1 700,00 SKK 5
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 31.10.2007 1 900,00 SKK 6
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 22.09.2008 4 000,00 SKK 7
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 30.09.2009 149,00 EUR 8
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 01.10.2010 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.09.2011 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 01.10.2012 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 26.09.2013 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 30.09.2014 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 06.10.2015 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 29.09.2016 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 02.10.2017 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 01.10.2018 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 27.09.2019 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 06.10.2020 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 25.10.2021 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1441884
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.08.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.08.2006 Typ Platba
Plná moc 06.10.2006 Typ Doručené
formálne nedostatky podania prekladu EP 09.10.2006 Typ Odoslané
Doplnenie údajov 19.10.2006 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.11.2006 Typ Odoslané
EP 1441884
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku