Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1537140
(11)  Číslo patentu  13841 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  02797088.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.11.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  1537140 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.01.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  5480, 62109 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.11.2001, 31.01.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.06.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/47  A61K 31/00  G01N 33/574  C07K 16/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2002/036002 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2003/040340 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Agensys, Inc.; 2225 Colorado Avenue, Santa Monica, CA 90404; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JAKOBOVITS Aya; 3135 Hutton Drive, Beverly Hills, CA 90210; US;
RAITANO Arthur, B.; 12685 Rose Avenue, Los Angeles, CA 90066; US;
FARIS Mary; 2538 Almaden Court, Los Angeles, CA 90077; US;
HUBERT Rene, S.; 1644 No. Occidental Boulevard, Los Angeles, CA 90026; US;
GE Wangmao; 4838 Hollow Corner Road, Apt. 314, Culver City, CA 90230; US;
MORRISON Karen, Jane, Meyrick; 1044 Yale Street, Santa Monica, CA 90403; US;
MORRISON Robert, Kendall; 1044 Yale Street, Santa Monica, CA 90403; US;
CHALLITA-EID Pia, M.; 15745 Morrison Street, Encino, CA 91436; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Nukleová kyselina a zodpovedajúci proteín nazývaný 161P2F10B používaný na liečbu a diagnostiku rakoviny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.11.2022 
   Maximálna platnosť do  07.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2013 7/2013 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK4A
 
EP 1537140
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.03.2013 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1537140
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 14.08.2013 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.10.2014 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 21.10.2015 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.10.2016 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 19.10.2017 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.10.2018 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 31.10.2019 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 21.10.2020 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 19.10.2021 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1537140
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.03.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.04.2013 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 09.04.2013 Typ Odoslané
Plná moc 18.04.2013 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.07.2013 Typ Odoslané
EP 1537140
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku