Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1453962
(11)  Číslo patentu  8702 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  02793219.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.11.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  1453962 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.08.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0114549, 0204474 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.11.2001, 10.04.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR, FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.09.2004 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/113  A61K 31/713  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2002/003843 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2003/040366 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS); 3, rue Michel-Ange, 75794 Paris Cedex 16; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HAREL-BELLAN Annick; 50, boulevard Saint-Germain, F-75005 Paris; FR;
AIT-SI-ALI Slimane; 36, rue de la Chapelle, F-94800 Villejuif; FR;
CABON-GEORGET Florence; 85bis, rue Louise Aglaé Cretté, F-94400 Vitry sur Seine; FR;
CHAUCHEREAU Anne; 40, rue de Bellevue, F-92260 Fontenay-aux-Roses; FR;
DAUTRY François; 47 ter, rue Hippolyte Maindron, F-75014 Paris; FR;
MARTINEZ Luis; 73, rue Mouffetard, F-75005 PARIS; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Inhibítory oligonukleotidov a ich použitie na špecifickú regresiu génu kódujúceho androgénový receptor 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.11.2022 
   Maximálna platnosť do  08.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2011 5/2011 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK4A
 
EP 1453962
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 31.01.2011 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1453962
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 24.11.2010 331,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 26.10.2011 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.10.2012 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 25.10.2013 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.10.2014 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 22.10.2015 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 26.10.2016 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 20.10.2017 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 17.10.2018 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 18.10.2019 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 20.10.2020 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 18.10.2021 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1453962
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.01.2011 Typ Doručené
Plná moc 31.01.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 02.02.2011 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.04.2011 Typ Odoslané
EP 1453962
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku