Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1453512
(11)  Číslo patentu  866 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  02792867.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.12.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  1453512 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.05.2006 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0128996 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.12.2001 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.09.2004 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2006 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4709  C07D 215/26  A61K 31/32  A61K 31/4035  A61K 31/404  A61K 31/405  A61K 31/4439  A61K 31/497  A61K 31/5377  A61P 25/00  A61P 25/04  A61P 25/14  A61P 25/16  A61P 25/18  A61P 25/22  A61P 25/24  A61P 25/28  A61P 25/30  A61P 25/32  A61P 25/34  A61P 25/36  A61P 43/00  C07C 231/12  C07C 233/18  C07C 233/23  C07C 269/06  C07C 271/16  C07C 271/24  C07D 209/08  C07D 209/32  C07D 209/36  C07D 209/38  C07D 209/44  C07D 215/20  C07D 401/04  C07D 401/06  C07D 405/04  C07D 405/06  C07D 405/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2002/013670 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2003/047581 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GASPARINI Fabrizio; Weiherhofstrasse 10, CH-4415 Lausen; CH;
AUBERSON Yves; Maiengasse 4, CH-4123 Allschwil; CH;
OFNER Silvio; Hauptstrasse 1B, CH-4142 Münchenstein; CH;
Hart Terance W.; 12 Perry Court, Clerck Maxwell Road, Cambridge CB3 0RS; GB;
Zimmermann Kaspar; Am Chatzebach 4, 4104 Oberwil BL; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Acetylénové deriváty s mGluR5 antagonistickou aktivitou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.12.2022 
   Maximálna platnosť do  03.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2006 11/2006 SC4A
 
EP 1453512
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 23.11.2006 5 1 700,00 SKK
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 08.11.2007 6 1 900,00 SKK
3 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 28.11.2008 7 4 000,00 SKK
4 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 23.11.2009 8 149,00 EUR
5 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 15.11.2010 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 25.11.2011 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.11.2012 11 232,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 04.11.2013 12 265,50 EUR
9 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 12.11.2014 13 298,50 EUR
10 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 05.11.2015 14 331,50 EUR
11 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 05.12.2016 15 365,00 EUR
12 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 27.11.2017 16 398,00 EUR
13 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 29.11.2018 17 464,50 EUR
14 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 28.11.2019 18 531,00 EUR
15 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 24.11.2020 19 597,00 EUR
16 67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 24.11.2021 20 663,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1453512
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.08.2006 Typ Doručené
1a Plná moc 23.08.2006 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2006 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.10.2006 Typ Odoslané
EP 1453512
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku