Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 1441737
(11)  Patent Number  1164 
(96)  European Application Number  02791654.3 
(96)  European Application Date  29.10.2002 
(97)  European Patent Number  1441737 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  09.08.2006 
(31)  Priority Number  338185 P, 339031 P 
(32)  Priority Date  07.12.2001, 30.10.2001 
(33)  Country or Authority of Priority  US, US 
(97)  European Application Publication Date  04.08.2004 
(45)  European Patent Translation Publication Date  01.03.2007 
(51)  International Patent Classification  A61K 31/535  C07D 498/22  A61K 31/155  A61K 31/55  A61K 31/553  A61P 19/08  A61P 35/02  A61P 43/00  C07D 487/04  C07D 487/14  C07D 519/00   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/EP2002/012076 
(87)  International Publication Number  WO 2003/037347 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH;
DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC.; 44 Binney Street, Boston, MA 02115; US 
(72)  Inventor(s)  GRIFFIN James Douglas; 156 Dean Road, Brookline, MA 02445; US;
MANLEY Paul William; Bruggweg 12, CH-4144 Arlesheim; CH 
(74)  Attorney(s)  Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Title  Staurosporínové deriváty ako inhibítory aktivity receptora FLT3 tyrozínkinázy 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status   
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  29.10.2022 
   Patent in Force maximum until  29.10.2022 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2007 3/2007 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK4A
 
EP 1441737
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.11.2006 16 200,00 SKK

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 1441737
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 26.09.2006 1 700,00 SKK 5
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 24.09.2007 1 900,00 SKK 6
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 24.10.2008 4 000,00 SKK 7
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 25.09.2009 149,00 EUR 8
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 30.09.2010 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.10.2011 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 09.10.2012 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 04.10.2013 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 09.10.2014 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 07.10.2015 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 28.09.2016 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 28.09.2017 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 27.09.2018 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 30.09.2019 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 29.09.2020 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 24.09.2021 663,50 EUR 20

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 1441737
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.11.2006 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 03.11.2006 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2006 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.02.2007 Type Sent document
EP 1441737
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku