Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1441737
(11)  Číslo patentu  1164 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  02791654.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.10.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  1441737 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.08.2006 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  338185 P, 339031 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.12.2001, 30.10.2001 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.08.2004 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2007 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/535  C07D 498/22  A61K 31/155  A61K 31/55  A61K 31/553  A61P 19/08  A61P 35/02  A61P 43/00  C07D 487/04  C07D 487/14  C07D 519/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2002/012076 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2003/037347 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH;
DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC.; 44 Binney Street, Boston, MA 02115; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GRIFFIN James Douglas; 156 Dean Road, Brookline, MA 02445; US;
MANLEY Paul William; Bruggweg 12, CH-4144 Arlesheim; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Staurosporínové deriváty ako inhibítory aktivity receptora FLT3 tyrozínkinázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.10.2022 
   Maximálna platnosť do  29.10.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2007 3/2007 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK4A
 
EP 1441737
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.11.2006 16 200,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1441737
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 26.09.2006 1 700,00 SKK 5
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 24.09.2007 1 900,00 SKK 6
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 24.10.2008 4 000,00 SKK 7
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 25.09.2009 149,00 EUR 8
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 30.09.2010 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.10.2011 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 09.10.2012 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 04.10.2013 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 09.10.2014 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 07.10.2015 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 28.09.2016 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 28.09.2017 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 27.09.2018 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 30.09.2019 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 29.09.2020 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 24.09.2021 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1441737
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.11.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 03.11.2006 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2006 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.02.2007 Typ Odoslané
EP 1441737
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku