Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1446131
(11)  Číslo patentu  2487 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  02787601.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.11.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  1446131 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.05.2007 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  01204323 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.11.2001 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.08.2004 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2008 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/702  A61K 31/7024  A61K 31/7028  A61K 31/715  A61P 9/00  A61P 9/10  C08B 37/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2002/012482 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2003/041722 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Aspen Global Incorporated; GBS Plaza, Cnr. La Salette & Royal Roads, Grand Bay; MU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  c/o N.V. Organon, LENSING Anthonie Wilhelmus A.; P.O. Box 20, 5340 BH Oss; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Použitie špecifickej dávky fondaparinuxu sodného na liečenie ACS 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.11.2022 
   Maximálna platnosť do  07.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2008 1/2008 SC4A
2 Zmeny adries 02.10.2013 10/2013 TE4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 05.05.2015 5/2015 PC4A
4 Zaniknuté európske patenty uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK4A
 
EP 1446131
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.07.2007 2 000,00 SKK
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.06.2013 3,50 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.02.2015 13,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1446131
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 29.10.2007 1 900,00 SKK 6
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 24.10.2008 4 000,00 SKK 7
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 22.10.2009 149,00 EUR 8
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 20.10.2010 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 26.10.2011 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 25.10.2012 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.10.2013 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 04.05.2015 597,00 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 06.11.2015 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 07.11.2016 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 07.11.2017 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 23.10.2018 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 24.10.2019 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 06.11.2020 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 19.10.2021 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1446131
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.07.2007 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.07.2007 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 22.08.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.10.2007 Typ Doručené
Plná moc 25.10.2007 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.12.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 04.06.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 04.06.2013 Typ Doručené
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.06.2013 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 16.08.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu / prechodu 19.02.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 19.02.2015 Typ Doručené
Zmluva o prevode/doklad o prevode, prechode 19.02.2015 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.02.2015 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 29.04.2015 Typ Odoslané
EP 1446131
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.08.2013 GLAXO GROUP LIMITED GLAXO GROUP LIMITED
2 Prevod majiteľa 27.04.2015 Aspen Global Incorporated GLAXO GROUP LIMITED
3 Zápis alebo zmena zástupcu 27.04.2015 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku