Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1441727
(11)  Číslo patentu  9204 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  02785330.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.10.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  1441727 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.12.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  339036 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.10.2001 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.08.2004 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.07.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/454  A61K 9/16  A61P 25/18  A61P 25/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2002/012073 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2003/037337 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4002 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  AHLHEIM Markus; Gewerbestrasse 9, 79219 Staufen; DE;
LÖFFLER Rolf; Hauriweg 5, 79110 Freiburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Depotné formulácie iloperidonu a hviezdicový polymér 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.10.2022 
   Maximálna platnosť do  29.10.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.07.2011 7/2011 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK4A
 
EP 1441727
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.03.2011 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1441727
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.10.2011 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 03.10.2012 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 01.10.2013 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 02.10.2014 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 01.10.2015 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 05.10.2016 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 03.10.2017 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 03.10.2018 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 02.10.2019 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 01.10.2020 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 01.10.2021 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1441727
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.03.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.03.2011 Typ Platba
Plná moc 19.04.2011 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.06.2011 Typ Odoslané
EP 1441727
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku