Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1562968
(11)  Číslo patentu  15151 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  02784436.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.10.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  1562968 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.08.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  332743 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.11.2001 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.08.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07H 21/04  A01K 67/00  A01H 5/00  C07K 16/00  A61K 39/395  C12N 15/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2308888; 10179049.1 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2002/036213 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/039826 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Janssen Biotech, Inc.; 800/850 Ridgeview Drive, Horsham, PA 19044; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GILES-KOMAR Jill; 31 Blakely Drive, Downingtown, PA 19335; US;
KNIGHT David; 2430 Whitehorse Road, Berwyn, PA 19312; US;
PERITT David; 407 Conshohocken State Road, Bala Cynwyd, PA 19004; US;
TRIKHA Mohit; 278 Orchard Road, Paoli, PA 19301; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Anti-IL-6 protilátky, kompozície, spôsoby a použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  5022-2014;  2308888; 10179049.1 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.10.2022 
   Maximálna platnosť do  26.10.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2014 2/2014 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK4A
 
EP 1562968
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.10.2013 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.12.2019 30,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 21.05.2020 20,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 21.07.2020 20,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 21.09.2020 20,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 20.11.2020 20,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 20.01.2021 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1562968
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 04.10.2013 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 09.10.2014 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 07.10.2015 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.09.2016 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.09.2017 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 17.09.2018 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 30.09.2019 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 22.09.2020 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 14.09.2021 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1562968
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.10.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 25.10.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.11.2013 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.01.2014 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 02.09.2014 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prechodu 04.12.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prechode 04.12.2019 Typ Doručené
Plná moc 04.12.2019 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.12.2019 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 15.01.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.03.2020 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 21.05.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.05.2020 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 21.07.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.07.2020 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 21.09.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.09.2020 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.11.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 24.11.2020 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.01.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.01.2021 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 23.03.2021 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania (nevyhovenie/návrh účastníka) 30.03.2021 Typ Odoslané
EP 1562968
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku