Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1453521
(11)  Číslo patentu  15035 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  02782404.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.12.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  1453521 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.09.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  335807 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.12.2001 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.09.2004 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/567  A61K 31/138  A61P 15/18  A61P 25/24  A61K 31/565  A61K 45/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2002/038602 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2003/049744 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  THERAMEX HQ UK LIMITED; 75 King William Street, London EC4N 7BE; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BELL Robert G.; c/o Barr Research, One Bala Plaza, Suite 324, Bala Cynwyd, PA 19004; US;
BEN-MAIMON Carole; c/o Barr Research, One Bala Plaza, Suite 324, Bala Cynwyd, PA 19004; US;
ISKOLD Beata; c/o Barr Laboratories, Inc., 2 Quaker Road, Box 2900, Pomona, NY 10970; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Perorálna antikoncepcia na zabránenie tehotenstvu a minimalizáciu premenštruačných symptómov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  5016-2015;  5017-2015 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  07.02.2021 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2014 01/2014 SC4A
2 Zmeny mien 01.03.2019 03/2019 TC4A
3 Zmeny adries 01.03.2019 03/2019 TE4A
4 Prevody a prechody práv na európske patenty 01.03.2019 03/2019 PC4A
5 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 03.09.2019 09/2019 MM4A
6 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 14.04.2021 07/2021 MC4A
 
EP 1453521
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 03.12.2013 12 265,50 EUR
2 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 02.12.2014 13 298,50 EUR
3 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 03.12.2015 14 331,50 EUR
4 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 02.12.2016 15 365,00 EUR
5 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 01.12.2017 16 398,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1453521
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.10.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.10.2013 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 23.10.2013 Typ Odoslané
4 Plná moc 25.10.2013 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.12.2013 Typ Odoslané
6 Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 09.07.2015 Typ Doručené
7 Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 10.07.2015 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 04.01.2019 Typ Doručené
8a Príloha inde neuvedená 04.01.2019 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis prevodu 04.01.2019 Typ Doručené
9a Doklad o prevode 04.01.2019 Typ Doručené
9b Doklad o prevode 04.01.2019 Typ Doručené
9c Plná moc 04.01.2019 Typ Doručené
10 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.01.2019 Typ Platba
11 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 12.02.2019 Typ Doručené
12 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.02.2019 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.02.2019 Typ Doručené
14 Žiadosť o zápis prevodu 12.02.2019 Typ Doručené
14a Sprievodný list 12.02.2019 Typ Doručené
16 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 22.02.2019 Typ Odoslané
EP 1453521
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.02.2019 Teva Women´s Health, LLC Teva Women's Health, Inc.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.02.2019 Teva Women's Health, LLC Teva Women´s Health, LLC
3 Prevod majiteľa 21.02.2019 THERAMEX HQ UK LIMITED Teva Women's Health, LLC
4 Zápis alebo zmena zástupcu 21.02.2019 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o. Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku