Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1466905
(11)  Číslo patentu  9843 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  02780087.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.11.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  1466905 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.05.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2001348569 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.11.2001 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.10.2004 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.11.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 215/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2002/011870 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2003/042180 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nissan Chemical Industries, Ltd.; 7-1, Kandanishiki-cho 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HORIUCHI Takashi; c/o Nissan Chemical Ind. Ltd., 722-1, Tsuboi-cho, Funabashi-shi, Chiba 274-8507; JP;
SHIMIZU Masamichi; c/o Nissan Chemical Ind. Ltd., 722-1, Tsuboi-cho, Funabashi-shi, Chiba 274-8507; JP;
KONDO Shoichi; c/o Nissan Chemical Ind. Ltd., 722-1 Tsuboi-cho, Funabashi-shi, Chiba 274-8507; JP;
SOEJIMA Tadashi; c/o Sankyo Chemical Ind. Ltd., 4-8, Nishiyawata 4-chome, Hiratsuka-shi, Kanagawa 254-0073; JP;
UMEO Kazuhiro; c/o Sankyo Chemical Ind. Ltd., 4-8, Nishiyawata 4-chome, Hiratsuka-shi, Kanagawa 254-0073; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Postup na prípravu opticky aktívneho esteru kyseliny oxohepténovej 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.11.2022 
   Maximálna platnosť do  14.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.11.2011 11/2011 SC4A
 
EP 1466905
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 14.11.2011 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.10.2012 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 11.10.2013 12 265,50 EUR
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 17.10.2014 13 298,50 EUR
5 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 14.10.2015 14 331,50 EUR
6 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.10.2016 15 365,00 EUR
47 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 17.10.2017 16 398,00 EUR
48 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 15.10.2018 17 464,50 EUR
49 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 10.10.2019 18 531,00 EUR
50 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 15.10.2020 19 597,00 EUR
51 67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 13.10.2021 20 663,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1466905
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.08.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 03.08.2011 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.08.2011 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.10.2011 Typ Odoslané
EP 1466905
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku