Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1467744
(11)  Číslo patentu  8347 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  02778822.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.11.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  1467744 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.09.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  33835 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.12.2001 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.10.2004 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.03.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/724  C07D 233/94  A61K 9/06  A61K 9/08  A61K 31/415  A61K 31/4164  A61K 31/4174  A61K 31/455  A61K 47/10  A61K 47/22  A61K 47/38  A61K 47/40  A61P 17/00  A61P 17/02  A61P 31/04  A61P 33/00  C08B 37/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2002/036063 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2003/057135 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dow Pharmaceutical Sciences; 1330A Redwood Way, Petaluma, CA 94954-6542; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHANG Yunik; 21234 Via Colombard, Sonoma, CA 95476; US;
DOW Gordon J.; 4189 Chaparral Court, Santa Rosa, CA 95409; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Vodné roztoky obsahujúce metronidazol 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.11.2022 
   Maximálna platnosť do  07.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.03.2011 3/2011 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK4A
 
EP 1467744
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.12.2010 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1467744
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 05.11.2010 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.11.2011 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.11.2012 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.10.2013 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.10.2014 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 29.10.2015 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 27.10.2016 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 26.10.2017 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 23.10.2018 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 24.10.2019 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 28.10.2020 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 26.10.2021 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1467744
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.11.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.11.2010 Typ Doručené
Doplnenie údajov 26.11.2010 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 03.12.2010 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.12.2010 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.02.2011 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 08.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.07.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 27.07.2022 Typ Odoslané
EP 1467744
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 27.07.2022 Dolanská Elena, RNDr., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku