Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1521885
(11)  Číslo patentu  5843 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  02777582.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.10.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  1521885 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.05.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0202205 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.07.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  HU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.04.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2009 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01H 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/HU2002/000110 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/005625 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  G and G NöVENYVEDELMI ES KERESKEDELMI Kft.; 6726 Szeged; HU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gaal Jozsef; Torockoi u.3/b, 6726 Szeged; HU 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob odstraňovania buriny pre železničné vozidlo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.10.2022 
   Maximálna platnosť do  30.10.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2009 12/2009 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK4A
 
EP 1521885
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.08.2009 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1521885
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 26.10.2009 149,00 EUR 8
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 26.10.2010 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.10.2011 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 29.10.2012 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 29.10.2013 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 29.10.2014 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 29.10.2015 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 27.10.2016 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 27.10.2017 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 29.10.2018 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 24.09.2019 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 29.10.2020 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 29.10.2021 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1521885
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.08.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.08.2009 Typ Platba
Plná moc 04.09.2009 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.11.2009 Typ Odoslané
EP 1521885
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku