Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1432762
(11)  Číslo patentu  5133 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  02777112.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.09.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  1432762 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.12.2008 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20012024, MI20012425 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.09.2001, 16.11.2001 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT, IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.06.2004 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.07.2009 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08L 67/02  C08J 5/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2002/010352 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2003/029349 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  APG Polytech, LLC; Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  AL GHATTA Hussain; Via delle Piagge 12, I-03014 Fiuggi (Frosinone); IT;
COBROR Sandro; Corso Europa 29, I-80126 San Domenico (Napoli); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Transparentné polyesterové živice a predmety z nich vyrobené 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  06.07.2021 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.07.2009 07/2009 SC4A
2 Zmeny mien 05.09.2016 09/2016 TC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 05.09.2016 09/2016 PC4A
4 Prevody a prechody práv na európske patenty 04.05.2020 05/2020 PC4A
5 Zmeny mien 04.05.2020 05/2020 TC4A
6 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 26.05.2021 10/2021 MM4A
7 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 13.10.2021 19/2021 MC4A
 
EP 1432762
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 24.08.2009 8 149,00 EUR
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 30.08.2010 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 05.09.2011 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 05.09.2012 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.08.2013 12 265,50 EUR
6 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 12.08.2014 13 298,50 EUR
7 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 13.08.2015 14 331,50 EUR
8 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.08.2016 15 365,00 EUR
9 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 11.08.2017 16 398,00 EUR
10 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 14.08.2018 17 464,50 EUR
11 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 12.08.2019 18 531,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1432762
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.03.2009 Typ Doručené
1a Plná moc 04.03.2009 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.03.2009 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.06.2009 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 24.05.2016 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 24.05.2016 Typ Doručené
5a Plná moc 24.05.2016 Typ Doručené
5b Príloha inde neuvedená 24.05.2016 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis prevodu 24.05.2016 Typ Doručené
6a Plná moc 24.05.2016 Typ Doručené
6b Doklad o prevode 24.05.2016 Typ Doručené
7 13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.05.2016 Typ Platba
8 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.05.2016 Typ Platba
9 vyžiadanie poplatku 18.07.2016 Typ Odoslané
10 13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.07.2016 Typ Platba
11 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 03.08.2016 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis prevodu 12.03.2020 Typ Doručené
12a Doklad o prevode 12.03.2020 Typ Doručené
12b Sprievodný list 12.03.2020 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 12.03.2020 Typ Doručené
13a Príloha inde neuvedená 12.03.2020 Typ Doručené
13b Plná moc 12.03.2020 Typ Doručené
13c Sprievodný list 12.03.2020 Typ Doručené
14 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.03.2020 Typ Platba
15 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 14.04.2020 Typ Odoslané
EP 1432762
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.08.2016 COBARR S.R.L. COBARR S.p.A.
2 Prevod majiteľa 01.08.2016 M&G USA Corporation COBARR S.R.L.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 01.08.2016 KOREJZOVÁ & SPOL., v. o. s., Korejzová Petra, JUDr. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
4 Prevod majiteľa 09.04.2020 FE Polytech, LLC M&G USA Corporation
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.04.2020 APG Polytech, LLC FE Polytech, LLC
6 Zápis alebo zmena zástupcu 09.04.2020 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. KOREJZOVÁ & SPOL., v. o. s., Korejzová Petra, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku