Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1427415
(11)  Číslo patentu  6570 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  02775843.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.09.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  1427415 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.08.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  324165 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.09.2001 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.06.2004 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.04.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/10  C07D 471/04  A61K 31/437  A61K 31/4439  A61K 31/444  A61K 31/4545  A61K 31/506  A61K 31/517  A61K 31/55  A61K 31/553  A61P 7/02  A61P 9/00  C07D 401/12  C07D 401/14  C07D 413/14  C07D 471/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2002/029491 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2003/026652 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company; Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PINTO Donald; 425 Brentford Road, Kennett Square, PA 19348; US;
QUAN Mimi; 1437 Innis Ln., Yardley, PA 19067; US;
ORWAT Michael; 620 Coach Dr., New Hope, PA 18938; US;
LI Yun-Long; 104 Shrewsbury Drive, Wilmington, DE 19810; US;
HAN Wei; 660 Rosalind Run, Yardley, PA 19067; US;
QIAO Jennifer X.; 1001 Berkshire Drive, Princeton, NJ 08540; US;
LAM Patrick; 6 Ridgeway Drive, Chadds Ford, PA 19317; US;
KOCH Stephanie; 108 Richards Ln, Newark, DE 19711; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Andrea Kůs Považanová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zlúčeniny obsahujúce laktám a ich deriváty ako inhibítory faktora Xa 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  5011-2011 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.09.2022 
   Maximálna platnosť do  17.09.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.04.2010 4/2010 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.06.2017 6/2017 PC4A
3 Zmeny mien 06.05.2019 5/2019 TC4A
4 Zaniknuté európske patenty uplynutím doby platnosti 12.10.2022 19/2022 MK4A
 
EP 1427415
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.11.2009 116,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.02.2017 27,00 EUR
20 Poplatok za návrh na zrušenie európskeho patentu 10.06.2022 130,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.10.2022 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1427415
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 11.09.2009 149,00 EUR 8
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 30.08.2010 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 05.09.2011 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 05.09.2012 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.08.2013 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 12.08.2014 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 13.08.2015 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.08.2016 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 11.08.2017 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 14.08.2018 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 12.08.2019 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 17.08.2020 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 13.08.2021 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1427415
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.11.2009 Typ Doručené
Plná moc 05.11.2009 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.11.2009 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.04.2010 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 26.09.2011 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 27.02.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 27.02.2017 Typ Doručené
Plná moc 27.02.2017 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 11.04.2017 Typ Odoslané
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.05.2017 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 26.05.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 06.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 10.04.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 13.11.2020 Typ Doručené
Plná moc 13.11.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 16.12.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.01.2021 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 14.01.2021 Typ Odoslané
Návrh na zrušenie európskeho patentu s určením pre SR 06.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 06.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.06.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 08.06.2022 Typ Odoslané
výzva na doplnenie návrhu na zrušenie 09.06.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 10.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 10.06.2022 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie 24.06.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 22.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.08.2022 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty 23.08.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 10.10.2022 Typ Odoslané
výzva na doplnenie návrhu na zrušenie 10.10.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 17.10.2022 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.10.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 23.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.11.2022 Typ Odoslané
EP 1427415
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 24.05.2017 Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company Bristol-Myers Squibb Company
2 Zápis alebo zmena zástupcu 24.05.2017 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.04.2019 JUDr. Andrea Kůs Považanová Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company
Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku