Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1418064
(11)  Číslo patentu  3688 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  02425686.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.11.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  1418064 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.03.2008 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.05.2004 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.09.2008 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60B 21/06  B21D 53/26  B21K 1/38  B60B 1/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Campagnolo S.r.l.; Via della Chimica 4, 36100 Vicenza (VI); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Meggiolan Mario; via Mazzini 34, 36051 Creazzo (Vicenza); IT;
Passarotto Maurizio; via Spola 2/A, 45100 Rovigo; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby spicového kolesa pre bicykle 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.11.2022 
   Maximálna platnosť do  08.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.09.2008 9/2008 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK4A
 
EP 1418064
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.06.2008 3 500,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1418064
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 30.10.2008 4 000,00 SKK 7
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 22.10.2009 149,00 EUR 8
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 21.10.2010 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.10.2011 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.10.2012 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.10.2013 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.10.2014 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 21.10.2015 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.10.2016 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 19.10.2017 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.10.2018 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 21.10.2019 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 21.10.2020 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 19.10.2021 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1418064
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.06.2008 Typ Doručené
Plná moc 25.06.2008 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.07.2008 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.08.2008 Typ Odoslané
EP 1418064
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku