Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 5016-2014
(21)  Číslo žiadosti  5016-2014 
(22)  Dátum podania žiadosti  25.06.2014 
(11)  Číslo osvedčenia  316 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Biogen International GmbH; Neuhofstrasse 30, 6340 Baar; CH 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Použitie jedného alebo viacerých dialkylfumarátov na výrobu farmaceutického prípravku a farmaceutický prípravok 
(68)  Číslo základného patentu  285601 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Dimetylfumarát 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  03.10.2014 
   Dátum udelenia osvedčenia  16.09.2019 
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/13/837/001EU/1/13/837/002 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  03.02.2014 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/13/837/001, EU/1/13/837/002 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  03.02.2014 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
   Stav  udelené osvedčenie 
   Právny stav osvedčenia  platné 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od  30.10.2019 
   Minimálna platnosť do  30.10.2023 
   Maximálna platnosť do  30.10.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 03.10.2014 10/2014 BA9A
2 Zmeny mien žiadateľov o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 03.12.2015 12/2015 HC9A
3 Zmeny adries žiadateľov o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 02.07.2019 7/2019 HE9A
4 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 02.10.2019 10/2019 FG4A
 
PDO 5016-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za udelenie DOO 27.06.2014 166,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.10.2015 7,00 EUR
40 Poplatok za pokračovanie v konaní 03.09.2018 33,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 5016-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 1. rok 29.10.2019 995,50 EUR 1
51 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 2. rok 22.09.2020 1 327,50 EUR 2
52 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 3. rok 14.09.2021 1 659,50 EUR 3
53 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 4. rok 22.09.2022 1 991,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 5016-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 25.06.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 25.06.2014 Typ Doručené
Plná moc 25.06.2014 Typ Doručené
08 Poplatok za udelenie DOO 01.07.2014 Typ Platba
Doplnenie materiálov 02.07.2014 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 21.07.2014 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 28.07.2014 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PDO 28.07.2014 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 07.10.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 07.10.2015 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 07.10.2015 Typ Doručené
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.10.2015 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 25.11.2015 Typ Odoslané
záznam o vykonaní prieskumu po zverejnení 22.03.2017 Typ Interné listy
Žiadosť o pokračovanie v konaní 31.08.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 31.08.2018 Typ Doručené
40 Poplatok za pokračovanie v konaní 05.09.2018 Typ Platba
všeobecný referátnik 23.10.2018 Typ Odoslané
záznam o vykonaní prieskumu po zverejnení 13.11.2018 Typ Interné listy
pokyn na udelenie 13.11.2018 Typ Interné listy
správa o prieskume - formálne nedostatky 18.12.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 18.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.02.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 18.02.2019 Typ Doručené
správa o prieskume - formálne nedostatky 20.03.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 18.05.2019 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 18.05.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.05.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.05.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 18.05.2019 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 30.05.2019 Typ Odoslané
rozhodnutie o udelení DOO 14.08.2019 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní DOO 01.10.2019 Typ Odoslané
PDO 5016-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.11.2015 Biogen International GmbH Biogen Idec International GmbH
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.05.2019 Biogen International GmbH Biogen International GmbH
3 Zápis alebo zmena zástupcu 29.05.2019 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku