Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 5013-2013
(21)  Číslo žiadosti  5013-2013 
(22)  Dátum podania žiadosti  24.05.2013 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Ironwood Pharmaceuticals, Inc.; 301 Binney Street, Cambridge, MA 02142; US 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Kompozície pre liečbu gastrointestinálnych porúch 
(68)  Číslo základného patentu  E12441 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Linaklotid 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  02.10.2013 
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/12/801/001EU/1/12/801/002EU/1/12/801/003EU/1/12/801/004 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  26.11.2012 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/12/801/001, EU/1/12/801/002, EU/1/12/801/003, EU/1/12/801/004 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  26.11.2012 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 02.10.2013 10/2013 BA9A
2 Zastavené konania o žiadostiach o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia na návrh žiadateľa 03.03.2020 03/2020 FA9A
 
PDO 5013-2013
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 5013-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 24.05.2013 Typ Doručené
2 08 Poplatok za udelenie DOO 29.05.2013 Typ Platba
3 Žiadosť inde neuvedená 27.05.2013 Typ Doručené
4 správa o prieskume - formálne nedostatky 20.06.2013 Typ Odoslané
5 Plná moc 24.06.2013 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 06.08.2013 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie PDO 06.08.2013 Typ Interné listy
8 správa o prieskume - vecné nedostatky 06.11.2019 Typ Odoslané
9 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 07.01.2020 Typ Doručené
10 Žiadosť o zastavenie konania 29.01.2020 Typ Doručené
11 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka - § 79 ods. 6 05.02.2020 Typ Odoslané
12 pokyn na oznámenie zamietnutia žiadosti o udelenie DOO / zastavenia konania o žiadosti o udelenie DOO 10.02.2020 Typ Interné listy
PDO 5013-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku