Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 5005-2013
(21)  Číslo žiadosti  5005-2013 
(22)  Dátum podania žiadosti  05.04.2013 
(11)  Číslo osvedčenia  136 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  AstraZeneca AB; SE-151 85 Södertälje; SE 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  C-arylglukosidové inhibítory SGLT2 a spôsob ich použitia 
(68)  Číslo základného patentu  E2044 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Dapagliflozín 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  02.07.2013 
   Dátum udelenia osvedčenia  22.01.2014 
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/12/795/001EU/1/12/795/002EU/1/12/795/003EU/1/12/795/004EU/1/12/795/005EU/1/12/795/006EU/1/12/795/007EU/1/12/795/007EU/1/12/795/008EU/1/12/795/009EU/1/12/795/010 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  12.11.2012 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/12/795/001, EU/1/12/795/002, EU/1/12/795/003, EU/1/12/795/004, EU/1/12/795/005, EU/1/12/795/006, EU/1/12/795/007, EU/1/12/795/007, EU/1/12/795/008, EU/1/12/795/009, EU/1/12/795/010 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EP 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  12.11.2012 
(74)  Zástupca (-ovia)   
   Stav  udelené osvedčenie 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od  16.05.2023 
   Minimálna platnosť do  16.05.2023 
   Maximálna platnosť do  14.11.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 02.07.2013 7/2013 BA9A
2 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 04.02.2014 2/2014 FG4A
3 Zmeny mien majiteľov dodatkových ochranných osvedčení 03.10.2014 10/2014 TC4A
4 Prevody a prechody práv na dodatkové ochranné osvedčenia 03.10.2014 10/2014 PC4A
5 Zmena doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá alebo dodatkového ochranného osvedčenia na výrobky na ochranu rastlín 02.06.2017 6/2017 TX4A
 
PDO 5005-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za udelenie DOO 30.04.2013 166,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.09.2014 27,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.09.2014 7,00 EUR
20 Poplatok za návrh na zrušenie alebo zmenu DOO 27.12.2016 50,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 5005-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 5005-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 05.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 05.04.2013 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PDO 26.04.2013 Typ Odoslané
08 Poplatok za udelenie DOO 03.05.2013 Typ Platba
Plná moc 16.05.2013 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 21.05.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PDO 21.05.2013 Typ Interné listy
záznam o vykonaní prieskumu po zverejnení 09.10.2013 Typ Interné listy
pokyn na udelenie 09.10.2013 Typ Interné listy
rozhodnutie o udelení DOO 19.12.2013 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní DOO 05.02.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu práv 15.05.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.05.2014 Typ Doručené
Zmluva o prevode práv 15.05.2014 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 15.05.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 09.09.2014 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 09.09.2014 Typ Odoslané
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.09.2014 Typ Platba
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.09.2014 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 26.09.2014 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 22.12.2016 Typ Doručené
Plná moc 22.12.2016 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.12.2016 Typ Doručené
20 Poplatok za návrh na zrušenie alebo zmenu DOO 29.12.2016 Typ Platba
menovanie, zvolanie komisie 12.01.2017 Typ Interné listy
referát pre odbornú komisiu 12.01.2017 Typ Interné listy
protokol o rokovaní komisie 12.01.2017 Typ Interné listy
protokol o hlasovaní komisie 12.01.2017 Typ Interné listy
rozhodnutie o úprave doby platnosti / zmene DOO 28.02.2017 Typ Odoslané
vyhláška pre vestník - úprava doby platnosti / zmena 06.04.2017 Typ Interné listy
Žiadosť o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá 21.09.2022 Typ Doručené
Doklad podľa článku 8 ods. 1 písm. d) bod ii) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 21.09.2022 Typ Doručené
Kópia vyhlásenia podľa článku 8 ods. 1 písm. d) bod i) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 21.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.09.2022 Typ Doručené
PDO 5005-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.09.2014 Bristol-Myers Squibb Company Bristol-Myers Squibb Company
2 Prevod majiteľa 25.09.2014 AstraZeneca AB Bristol-Myers Squibb Company
3 Zápis alebo zmena zástupcu 25.09.2014 Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku